Historia Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu Akademii Sztuk Teatralnych imienia Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie rozpoczyna się w roku akademickim 2007/2008. Wówczas Wydział Aktorski ówczesnej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej imienia Ludwika Solskiego w Krakowie rozpoczął kształcenie na kierunku aktorstwo, specjalności aktor teatru tańca. W kolejnym roku akademickim 2008/2009 kształcenie przeniesione zostało na Śląsk – do Bytomia – po wcześniejszej umowie z władzami miasta. Senat krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej powołał stosowną uchwałą Wydział Teatru Tańca z siedzibą w Bytomiu. Unikatowy na skalę europejską bytomski Wydział Teatru Tańca wpisał się trwale w tkankę krakowskiej szkoły teatralnej (od roku akademickiego 2018/2019 Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie) wypełniając lukę akademickiego kształcenia w dziedzinie teatru tańca w Polsce. Studenci oraz absolwenci specjalizacji aktor teatru tańca od początku powstania Wydziału kształceni są w odniesieniu do klasycznego już rozumienia teatru tańca, wywiedzionego z niemieckiej tradycji  tanztheater. Gatunek, którego szczytową reprezentację stanowi twórczość legendarnej Piny Bausch, a który obecnie postrzegany jest już w perspektywie historycznej, stanowi istotny punkt odniesienia, przede wszystkim w zakresie interdyscyplinarności, wielości używanych środków artystycznych, potrzeb doskonalenia świadomości ciała i jego roli dramaturgicznej, jak i nieustannego poszukiwania nowych wyzwań artystycznych. Wydział Teatru Tańca kontynuuje te tradycje, a zarazem odważnie przygląda się współczesnym przejawom teatru tańca, które przekraczają utarte schematy i nie poddają się precyzyjnym definicjom. Wielo-gatunkowość i ilość form prezentacji od klasycznych przedstawień począwszy poprzez formy sztuki konceptualnej, performansu, na instalacjach ruchowych i żywym ciele jako obiekcie muzealnym kończąc, stawiają przed Wydziałem Teatru Tańca – jako miejscem kształcącym aktorów-tancerzy współczesnego teatru – wyzwania ciągłego redefiniowania celów, metod i używanych środków. Studia jednolite na kierunku aktorstwo, specjalizacja aktor teatru tańca trwają 9 semestrów. Proces kształcenia zostaje zakończony nadaniem tytułu magistra. Łączny wymiar godzin kształcenia wynosi: 4845 godzin dydaktycznych+ 150 godzin w ramach LIIT (Laboratorium Inspiracji i Innowacji Twórczych). Program studiów zakłada interdyscyplinarną edukację w zakresie aktorstwa, tańca, teorii oraz historii teatru i tańca, antropologii, wiedzy o sztuce, filozofii, estetyki, muzyki, anatomii, biomechaniki, nowych mediów, improwizacji, reżyserii i kompozycji. Program zakłada równoległe rozwijanie umiejętności interpretacyjno-wykonawczych i twórczych. Bardzo istotna jest jego wielopłaszczyznowość.

Szczegóły
Godziny pracy
  • Dni robocze
    7:30-15:30
Szczegóły
Godziny pracy
  • Dni robocze
    7:30-15:30